Bình sứ “Chim ưng”

Bình sứ “Chim ưng”

8,496,000 VNĐ