Tượng sứ “Bồ nông”

Tượng sứ “Bồ nông”

2,100,400 VNĐ