Tượng sứ “Chú hà mã”

Tượng sứ “Chú hà mã”

212,400 VNĐ