Tượng sứ “Chú Hoẵng không sừng”

Tượng sứ “Chú Hoẵng không sừng”

2,360,000 VNĐ