Tượng sứ “Chú lừa đang nằm”

Tượng sứ “Chú lừa đang nằm”

306,800 VNĐ