Tượng sứ “Gấu đi bộ”

Tượng sứ “Gấu đi bộ”

3,917,600 VNĐ