Tượng đá “Ếch tiền” bằng ngọc

Tượng đá “Ếch tiền” bằng ngọc

10,808,800 VNĐ