Tượng sứ “Chú hề với quả bóng”

Tượng sứ “Chú hề với quả bóng”

15,906,400 VNĐ