Tượng sứ “Chú vẹt và trái táo”

Tượng sứ “Chú vẹt và trái táo”

2,312,800 VNĐ